EI Transformer Bobbins

EI Transformer Bobbins

CategoryMountStructureCore TypeDescriptionPinTypePin Row DistancePin PitchWINSHINE Part No.RevSpec.
EIEI30*10.5BDEI30-0014PDF FILE
EIDIPEI55*21.5BDEI55-0014APDF FILE
EIBDEI12-0011PDF FILE
EIBDEI16-0011PDF FILE
EIBDEI16-0021PDF FILE
EIBDEI16-0031PDF FILE
EIBDEI17-0011PDF FILE
EIBDEI19-0011PDF FILE
EIBDEI19-0021PDF FILE
EIBDEI19-0031PDF FILE
EIBDEI19-0041PDF FILE
EIBDEI19-0051PDF FILE
EIBDEI19-0061PDF FILE
EIBDEI22-0011PDF FILE
EIBDEI22-0021PDF FILE
EIBDEI22-0031PDF FILE
EIBDEI22-0041PDF FILE
EIBDEI22-0051PDF FILE
EIBDEI22-0061PDF FILE
EIBDEI25-0011PDF FILE
EIBDEI25-0021PDF FILE
EIBDEI27-0011PDF FILE
EIBDEI28-0011PDF FILE
EIBDEI28-0021PDF FILE
EIBDEI28-0031PDF FILE
EIBDEI28-0041PDF FILE
EIBDEI28-0051PDF FILE
EIBDEI28-0061PDF FILE
EIBDEI30-0011PDF FILE
EIBDEI33-0011PDF FILE
EIBDEI35-0011PDF FILE
EIBDEI41-0011PDF FILE
EIBSEI12-0011PDF FILE
EIBDEI13-0012PDF FILE
EIBDEI13-0022PDF FILE
EIBDEI14-0012PDF FILE
EIBDEI14-0022PDF FILE
EIBDEI14-0032PDF FILE
EIBDEI16-0012PDF FILE
EIBDEI16-0022PDF FILE
EIBDEI16-0032PDF FILE
EIBDEI16-0042PDF FILE
EIBDEI19-0012PDF FILE
EIBDEI25-0012PDF FILE
EIBDEI28-0012PDF FILE
EIBSEI14-0012PDF FILE